Beleid inzake het gebruik van onze website

Dit is de website van:

JB De Decker

Hallesesteenweg 53-55

1640 Sint-Genesius-Rode

BE0866.659.465

 

Wij verzamelen gegevens van de bezoekers van deze website.  Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd.  Ons algemeen beleid inzake verwerking van persoonsgegevens vindt u via deze link.

 Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

Uw domeinnaam (ip-adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina’s;
Uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website;
Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert;
Uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums;
Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt;
Alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt.

Deze informatie wordt gebruikt:

Om onze website te verbeteren
Om u te contacteren voor publicitaire doeleinden

Het aanvaarden van cookies kan noodzakelijk zijn voor een optimale surfervaring of voor het gebruik van bepaalde onderdelen van deze site, die de identificatie van de gebruiker vereisen.  Indien u dat wenst, kan u het gebruik van cookies uitschakelen via uw browser.  Bepaalde onderdelen van deze site zullen dan mogelijks niet, of niet optimaal, functioneren.

Het gebruik van deze website geldt als aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven.  Deze laatste kunnen eenzijdig door ons worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van de verbinding.  Wij behouden ons, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, het recht voor om de toegang tot deze website geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder meer in geval van schending van de voorwaarden door de gebruiker.

Onze website en onze online diensten mogen enkel gebruikt worden voor strikt geoorloofde doeleinden.  Zijn onder meer verboden:

Elke gebruik dat de integriteit van het netwerk of van het computersysteem bedreigt (zoals het doorsturen van wormen, virussen en andere strafbare codes);
Elke praktijk die de goede werking van onze diensten kan schaden of het gebruik of de capaciteit van de prestaties voor de andere gebruikers in gevaar kan brengen;
Elk gebruik dat onze reputatie schade kan toebrengen;
Elke commercieel gebruik van onze gegevens en databanken en elk gebruik dat niet met hun bestemming overeenstemt.

Elke schending van de beveiliging van de servers of van ons netwerk is verboden en zal aanleiding geven tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolgingen.

Wij trachten in de mate van het mogelijke onze diensten 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk te houden.  De toegang tot de diensten kan echter worden onderbroken, onder meer om technische  redenen, bijvoorbeeld onderhoud, of om andere redenen.  De storingen geven geen aanleiding tot enige vergoeding.

Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze website of de online diensten op elk ogenblik en zonder verwittiging of mededeling aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

De gebruiker aanvaardt dat elke toegang tot de site of gebruik ervan op eigen verantwoordelijkheid gebeurt.  Wij zijn geenszins aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade door het gebruik van deze site, noch voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op deze site, noch voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of voor derden.

Sommige inlichtingen werden bij derden ingewonnen.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie uit externe bronnen, databanken, webapplicaties en websites.  Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten bij het verzamelen van deze gegevens.

De hier beschikbare informatie vormt geen beroeps-of juridisch advies.  Zij creëert dus geen rechten of verplichtingen.  Bovendien wordt deze informatie als juist beschouwd op het ogenblik van de bekendmaking, maar kan zij na enige tijd onnauwkeurig of verouderd worden.   De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het bedrieglijk gebruik van onze communicatiemiddelen.  Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor elke indringing in onze computersystemen en voor elk plundering van gegevens die daaruit kan voortvloeien.  Wij gebruiken de nodige middelen om ongeoorloofde inbraak tegen te gaan.

Deze website en zijn inhoud zijn beschermd door de Belgische, Europese en internationale wetten en normen inzake auteursrechten, juridische bescherming van databanken enige in zijn soort en bescherming van de intellectuele eigendom.  Elke aanpassing, verspreiding, verdeling, kopie, bewerking, vertaling of verandering van deze site of zijn inhoud of van een deel ervan, onder welke vorm en met welk elektronisch, mechanisch of ander middel dan ook, is strikt verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.  Sommige namen, tekens en logo’s op deze site zijn gedeponeerd en geregistreerd en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook.  Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolgingen.

Deze website bevat links naar andere websites die de gebruiker kunnen interesseren.  Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor deze sites, noch voor hun inhoud, en wijzen elke verantwoordelijkheid af voor het materieel, voor de gegevens van elke aard die op deze gelinkte sites staan of worden verspreid, en voor de eventuele verwerking van persoonlijke gegevens via deze gelinkte sites.

Elke juridische verhouding tussen ons en de gebruiker van de website ressorteert volledig onder het Belgisch recht.  In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel en Sint-Genesius-Rode bevoegd.