Algemene verkoopsvoorwaarden JB. DEDECKER bvba

Art. 1 Orderbevestiging

De uitvoering van onze offerten geschiedt volgens onderstaande verkoopsvoorwaarden en met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld. De verkoopovereenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging tenzij deze onder voorbehoud is geschied. Bestellingen opgenomen door een vertegenwoordiger, aangestelde of bediende van de verkoper zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegde persoon die het bedrijf hiertoe kan verbinden. Een eventuele weigering van de bestelling verleent de koper geen recht op schadevergoeding. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te geschieden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 10% verschuldigd van de prijs van de bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving. Indien het om niet courante bestellingen gaat, waarvoor de verkoper zelf tegenover derden reeds verbintenissen heeft aangegaan, is een vergoeding van reëel bewezen schade aan de verkoper verschuldigd.

Art. 2 Levering

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Leveringsadres en leveringswijze vallen onder de verantwoordelijkheid van de besteller/koper. Levering geschiedt op risico van de koper, zelfs bij franco levering. De koper hoort zich tegen mogelijke schadegevallen te verzekeren. Ook gedeeltelijke leveringen leiden tot onmiddellijke facturatie en betaling; tenzij anders overeengekomen.

Art. 3 Controle

De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Geen klachten worden meer aanvaard na 5 dagen na de levering of na behandeling ervan. Geen enkele terugname komt in aanmerking. De goederen die zichtbare of verborgen gebreken vertonen en ook, als dusdanig bevonden worden, zullen vervangen worden. Onze verantwoordelijkheid echter beperkt zich enkel tot de vervanging van deze goederen zonder terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling om welke reden ook.

Art. 4 Eigendomsoverdracht

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten.

Art. 5 Betaling

De prijs is behoudens tegenstrijdige en schriftelijke overeenkomst contant betaalbaar bij ontvangst van de goederen. Het bedrag van de factuur moet netto betaald worden op het rekeningnummer BE93 2930 3400 9467. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de koper. Er kan slechts een disconto voor onmiddellijke betaling worden verrekend, indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen. In geval van niet-betaling zal het factuurbedrag worden verhoogd met een vergoeding van 10%, wat overeenkomt met de hinder die de verkoper aldus ondergaat en met de in dit verband gemaakte administratiekosten. Daarenboven is een intrest verschuldigd die met 2% de discontovoet van de Europese Centrale Bank overtreft. Deze verhogingen zijn verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning wordt vereist. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijk niet-tijdige betaling de boetes en de intresten zoals hierboven vermeld verschuldigd. Het trekken en of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden. Onverminderd hetgeen bepaald is in art. 3 moet in geval van betwisting de factuur geprotesteerd worden binnen de 8 dagen na ontvangst.

In geval van vernietiging van het contract, welke de oorzaak ervan weze, zal de klant gehouden zijn tot de betaling van 30% van de gezamenlijke waarde van de overeenkomst, dit ten titel van forfaitaire vergoeding van ontbinding voor de administratiekosten en winstderving.

Art. 6 Waarborgen

Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper hierop weigert in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in art. 1.

Art. 7 Geschillenregeling

In geval van betwisting, zijn uitsluitend de Rechtbanken van Brussel en van Sint Genesius Rode bevoegd. Alle relevante invorderingskosten vallen ten laste van de koper.